2012 ÚRNAPJA (Alberto atya)
Kedves Testvéreim! Ez az ünnep azzal a határozott céllal született, hogy újból nyilvánosan kijelentse Isten népének az Oltáriszentségbe vetett hitét. Ez Jézus Krisztus valóságos jelenlétének a szentsége.  Ma az egész Egyházzal együtt akarjuk imádni, dícsérni az Urat és nyilvánosan megköszönni neki, hogy az Oltáriszentségben továbbra is annyira szeret minket, hogy testét és vérét adja értünk.
A most hallott Evangélium visszavezet bennünket Nagycsütörtök megtapasztalásába, amikor Krisztus, szenvedésének előestéjén, az utolsó vacsorán megalapította az Eukarisztiát. Ezért indít el minket ez az ünnep Nagycsütörtöktől, mert az Apostolok az Úrtól az Utolsó Vacsora meghittségében kapták meg az Eukarisztia ajándékát. De ez az ajándék mindenkinek, az egész világnak szólt. Ezért van az tehát, hogy nyíltan hirdetjük és előtárjuk, hogy mindenki találkozhasson az “arra járó Jézussal”, ahogyan az Galilea, Szamária és Júdea útjain történt; és hogy szeretetének ereje meggyógyítson és megújítson bárkit, aki megkapja.
Az Eukarisztia Misztériuma Krisztus három titkát foglalja magába: valóságos Jelenlétének titkát, Áldozatának titkát és velünk való Közösségének titkát. Ez a három titok szoros egységben van az egyetlen Titokkal, de Jézus valóságos jelenlétének titkának van egy elsődleges jelentése, ami a másik két titkon keresztül valósul meg.
Jézus valóságosan jelen van a Szent Eukarisztiában, főleg amennyiben áldozat. Jézus ugyanis emberségének legjelentősebb cselekedetében vagyis értünk halt kereszthalálában teszi magát jelenlevővé.
A halálban Jézus embersége az örökkévaló előtt áll. Abban a pillanatban Jézus áthágja az elmúló életet és embersége belép az istenség dicsőségébe, ami őt megdicsőíti. A halál és a feltámadás tehát ugyanaz az esemény, amit Jézus egy olyan szertartásba akart önteni, amely lehetővé teszi minden embernek, hogy megtapasztalja jelenlétét, ami átadja magát nekünk elégtételül a bűneinkért.
De hogyan éri el Krisztus Jelenléte a teljességét?
Jézus nem lenne tökéletesen jelenlevő, ha nem tenné magát jelenvalóvá bennem. Krisztus nem lenne igazán jelenlevő, ha nem lenne valóban jelen mindannyiunkban. Ezért az Eukarisztia Misztériuma Jézus valódi Jelenlétének Misztériuma, amennyiben a Közösség titkában valósul meg minden emberrel.
A Közösség Misztériuma egyet jelent azzal, hogy Krisztus teljesen nekem adja magát.  A hitemtől függ aztán, hogy milyen mértékben kapom meg, Ő a maga részéről valóban jelen van, vagyis teljesen adja magát, a mélyemig áthat. Jézus bennem rejlik úgy, ahogyan az Atya Őbenne van és Ő az Atyában. Ezt mondja ugyanis: „Atyámban vagyok, ti bennem, és én bennetek”. (Jn.14,20)
Az Eukarisztia ajándékán keresztül Krisztus bennem van és én Krisztusban vagyok, annyira, hogy már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem.
De vajon hogyan van bennem jelen Krisztus? Biztosan nem úgy, ahogy mi jelen vagyunk egymásnak, vagy a dolgok jelen vannak a mi számunkra, mert a jelenlétnek ez a módja nagyon tökéletlen, mindig van benne valami idegenség, távolság, veszteség.
Krisztus minden ember számára abszolút új és határozott módon van jelen. Úgy van jelen, hogy az örök élethez tartozik.
Ezért az Eukarisztia az időben segít megélnünk Krisztusnak azt a jelenlétét, amit az időn túl fogunk megtapasztalni. Ezért mondjuk, hogy Krisztus jelenléte az Eukarisztiában eszkatologikus jelenlét, mert az időben kezdődik, végigmegy az időn, és megadja nekünk, hogy már most elérjük a teljes és örök életet.
A Szentmise mindig az a perc marad, ami az időben van, de ugyanakkor az időn kívül is, ahol Krisztus már az Atya jobbján él és azt mondja: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot” (Mt.25,34), mert ahol én vagyok, ott lesztek ti is.
Krisztus az Eukarisztiában szabad a tér és az idő korlátaitól. Ezért személyesen van jelen minden hívő számára. Egyedülálló marad akkor is, ha mindannyiunkban jelen van.
A hit az az eszköz, amin keresztül megvalósítom és látom mindezt, nem találok ki semmit, nem fantáziálok. Nem amiatt a tény miatt van ugyanis a nap, hogy van szemem, hanem a szem az a szerv, amivel látom a napot. Ugyanígy a hit az a szerv, ami által felfogom, megtapasztalom Krisztus valóságos jelenlétét és csatlakozom hozzá.
Ebből láthatjuk, milyen csodálatos valóság az Eukarisztia.
Azért kaptuk, hogy beléphessünk egy másik dimenzióba, és hogy a végső és végleges világban éljünk. Magunkhoz venni az Eukarisztiát a belépő a Paradicsomba. Még akkor is, ha nem tudjuk tökéletesen felfogni, mégis ténylegesen teszünk egy lépést afelé a világ felé, amely az életünk számára örökké a világ lesz.
De mit jelent nekünk még az, hogy Jézus jelenlévő lesz számunkra?
Azt jelenti, hogy az Eukarisztia pontosan úgy alakít át minket, ahogy a Feltámadás megváltoztatta Jézus emberségét. Ahogyan ugyanis Jézus embersége átváltozott a változásnak kitettből a megváltoztathatatlanba, mi is átváltozunk és egyre inkább elnyerjük Krisztusban Feltámadott alakját. Ezért nem vagyunk többé a félelem és a halál rabszolgái, hanem már most a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai (Ef.2,19)
Testvéreim! Mennyire lehet tehát érdekes megélni az Eukarisztiát?
Az Eukarisztiát élni annyi, mint belépni magának Jézusnak a lelkébe, belépni magának Jézusnak a szívébe, belépni magának Jézusnak az érzéseibe, ahogyan Szent Pál mondja: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt”. (Fil.2,5).
Az Eukarisztia által belépünk Krisztus szívébe, aki a húsvéti titokban tökéletes és végleges módon megélte a szeretetet. A szeretetnek abban a cselekedetében Jézus örökké él. Életünk tehát az Eukarisztia által egyre inkább “szeretet” lesz, mert átalakít mindent, amit teszünk azzá az egyetlen szeretet- cselekedetté, amit Krisztus élt meg a kereszten.
És Krisztussal együtt abban az egyetlen szeretet cselekedetben közösségben vagyunk Istennel és minden emberrel. Szolidárisak vagyunk minden emberrel, aki az üdvösséget keresi, és minden ember számára az örök üdvösség szentségévé leszünk, mint Krisztus. Amen

Krisztus Szent Testének és Vérének Főünnepe, Úrnapja (Péter Pál atya)

Kedvest testvérek!

A közép-itáliai Bolsena városa minden bizonnyal a világ legismertebb eucharisztikus csodájának színhelye. A bolsenai csoda a XI. századi Szent Krisztina-templomban történt. Feljegyzések szerint 1263-ban egy Rómába tartó cseh pap utazott át a városon. A prágai Péterként emlegetett papot, miközben szentmisét mutatott be, kétségek gyötörték afelől, hogy az ostya valóban Krisztus testévé változik-e? Az átváltoztatás pillanatában a prágai pap megdöbbenve vette észre, hogy az átváltoztatott és megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra, az oltárra, sőt még a márványpadló néhány köve is véres lett. A bolsenai hívek a bevérzett oltárkendőt körmenetben vitték IV. Orbán pápához, aki éppen a közeli Orvietoban tartózkodott. A pápa, miután 1264. augusztus 11-én meggyőződött a történtek hitelességéről, szeptember 8-ai dátummal bullát adott ki, amellyel elrendelte Corpus Domini, azaz Úrnapja ünnepét. A pápa ugyanakkor megbízta Aquinói Szent Tamást, hogy az ünnep számára saját liturgikus szövegeket szerkesszen. Így írta meg az Angyali Mester a nap csodálatos Lauda Sión kezdetű szekvenciáját. Babits Mihály és Sík Sándor fordításában a fennkölt vers első szakasza így hangzik, ahogyan azt hallottuk is: „Dicsérd Sión Megváltódat, vezéredet, pártfogódat áldja hangos éneked. Nagy titokról szól az ének, élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk.” IV. Orbán pápa halála miatt a Corpus Domini ünneplése csak később vált egyetemessé.
A világ számos országában történtek ehhez hasonló eukarisztikus csodák. Spanyolországban ezeket jelölik „Szent Kétely” néven, amelyek olyan papok személyéhez fűződnek tehát, akik kételyeket táplálnak Krisztus testének és vérének a szentmisén történő valóságos jelenlétét illetően. A kétség azonban, mivel csodás esemény származik belőle, a spanyolok szóhasználatában szenté válik. Hitünk szerint a Tridenti Zsinat definíciója szerint Jézus az Eucharisztiában vere (valóban), realiter (valóságosan) és substantialiter (lényegileg) van jelen. Vagyis az eucharisztikus kenyér és bor nem „olyan, mintha”, hanem ténylegesen Jézus Krisztus teste és vére, vagyis a meghalt és föltámadt Jézus személyesen, isteni és emberi természetének teljességével. Mind a kenyér, mind a bor színe alatt, azok legkisebb részében is a teljes Krisztus van jelen. A valóságos jelenlét (az átváltoztatás után) a színek kiosztása előtt és az eucharisztikus cselekmény után is igaz. Mindez egyenes következményeként Jézus szavának: „«Vegyétek, ez az én testem.» … «Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.»”.
Az előző hetek számos tanítással szolgálnak számunkra. A Családok VII. világtalálkozója megerősít bennünket abban, hogy a vasárnap, az Úr napja, és azon belül is különösen a szentmise az a szükséges ünnep, amely életünket élhetővé teszi. Az Úrnapjának ünnepe pedig, amit a szentatya Rómában csütörtökön tartott, azt a buzdítást hagyta ránk, hogy tartsuk továbbra is életünk középpontjában a szentmisét és fedezzük fel újból a közösségi és egyéni szentségimádást.
„«Vegyétek, ez az én testem.» Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: «Ez az én vérem,»” Jézus egyértelmű parancs, „Vegyétek”, és gesztusa, „odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle”, azt tárja elénk, amit Aquinói Szent Tamás a költészet nyelvén az Oltáriszentségről tanítva elénk tár, hogy az számunkra is: „angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége (…) étkünk, éltetőnk, szerelmünk”. Mindezt megerősíti számunkra a szentek példája, mint Flüei Szent Miklós (1417–1487), Konnersreuthi Neumann Teréz (1898–1962) és Pietrelcinai Szent Pio („Pio atya”; 1887–1968), akiknek, különösképpen bizonyítható ez a két utóbbi XX. századi szent esetében, életük egy szakaszában (néhány hétig, de akár évekig vagy évtizedekig) egyetlen táplálékuk a rendszeres (többnyire napi) szentáldozás volt.
Ha lesz bátorságunk a gyakorlati élet ateizmusától, attól, hogy szánkkal valljuk (mert egy bizonyos kultúra és hagyomány még mondatja velünk), de életünkkel tagadjuk, megtérni Krisztus tényleges és bátor elfogadására, akkor az Oltáriszentség sem lesz kárhozatunkra, hanem ténylegesen az (örök) Élet eledele lesz mindannyiunknak! Hiszek Uram, erősítsd gyenge hitünket! Urunk! „Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.” Ámen!

Hozzászólások lezárva.