Év végi hálaadás (Péter Pál atya)

Kedves testvéreim!

Úgy mesélik, hogy Loyolai Szent Ignác társai azzal a kéréssel fordultak Ignáchoz, hogy mivel olyan sok tanulni valójuk van csökkentse az imádság idejét. Szent Ignác meghajlott kérésük előtt, de egy dologra felhívta a figyelmüket, mégpedig azt, hogy a mindennapi lelkiismeretvizsgálatot el ne hagyja egyikőjük sem. Ehhez még hozzátartozik, hogy az ignáci lelkiismeretvizsgálat szelleme elsősorban és minden egyéb előtt a hálaadás. Most mi is itt találjuk magunkat a 2012-es év utolsó estéjén, s most mi is egy számadást, egy visszatekintést szeretnénk végezni. A liturgia is a hálaadásra hív bennünket. Együtt énekeltük: „Vigadozzanak az egek, örvendjen az egész világ!” A mai est és éjszaka valóban az örömé, így a háláé. Isten mindehhez bölcs szavakkal ajándékozott meg bennünket.
Fiacskáim, itt az utolsó óra!” Szent János az idő megállíthatatlan folyására és végtelen értékére int kiáltásával bennünket. A tudat, hogy bármely perc lehet az utolsó, illetve, hogy a múlt MÁR nincs a kezünkben, a jövő meg MÉG nincs. Isten arra hív bennünket, hogy a MOST ÉS ITT lelkiismeretes élésében töltsük életünket. A Evangélium szavai azt a meggyőződést erősítik bennünk, hogy minden Istenből indul ki, minden általa és ővele történik: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága”. Isten tartja fent világunkat, benne élünk, mozgunk és vagyunk! „Mindazoknak (…), akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek.”
Mindenek előtt tehát hála Istennek ezért az évért! Az Egyházi év rendes eseményeiért: ünnepeinkért, szentjeinkért, szentségeiért, imádságaiért, áldásaiért. Hála a lelkigyakorlatokért: nagyböjtben, Szent Ferenckor (Fekete András OFM), Szent Pio atya ünnepén (Berhidai Piusz OFM), Szent Erzsébetkor (Brückner Előd ciszter atya). Hála a rendkívüli eseményekért! A felújított plébánia helységekért, amit azóta is minden belépő dícsér! A plébániai családév eseményeiért, Eszterházy László esperes atya nyitó miséjéért, Bíró László püspök atya záró miséjéért, a családok megáldásáéért. Székely János atya főpásztori vizitációjáért, aminek során hosszú évek után ismét plébániánk fiataljainak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Adjunk hálát Istennek, az Ő végtelen ajándékáért a Hit Évéért! És ma este két évre visszatekintve is szeretnék személyes köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a plébánia életét:
• rendtrársaimnak, a kapucinus atyáknak és a jelölteknek, akik szentségeket szolgáltatnak ki, akik szolgálnak a liturgián, akik imádkoznak a plébánia közösségéért;
• köszönöm munkáját a Gondnokságnak: Zsömböly Lukácsnak, Kovács Nándornak (aki irodásként és kántorként is segíti közösségünk életét), Brückner Hubának és Ágotának, Paulini Leventének;
• köszönöm Steiner László sekrestyei és plébániai szolgálatát;
• köszönöm Bárdos Éva, Izsák Katalin, Kisné Mária templomi virágozói szolgálatát;
• Veres Juci néni, Dreskó Magdolna, Felcsúti Ildikó, Istvánfi Mária szolgálatát a plébánián;
• köszönöm a Karitász tagjainak szolgálatát: Brückner Ágotának, Bárdos Éva, Kovács Nándorné, Veres Judit, Réeh Lászlóné, Katona Marika, Dreskó Magdolna; Felcsúti Ildikó;
• köszönöm a Budai Kapucinus szerkesztőségének munkáját: Farkass Péter, Kopcsay Ágnes, Paulini Levente;
• köszönöm a ministránsok és felolvasók szolgálatát;
• köszönöm azok segítségét, akik húsvétkor, karácsonykor, és egyéb alkalmakor a templom előkészítésében vagy plébániai munkában, tavaszi és őszi nagytakarításban önkéntesen segítenek;
• köszönöm Mózes József könyvelő munkáját;
• köszönöm a gitáros miséken való szolgálatát Stefano atyának, Virág Barnabásnak, Komáromi Csillának, Bitter Zsófinak és Trasser Juliannának, Kovács Tünde Katalinnak,Cserhalmi Dórának, Zsömböly Gergőnek, Somogyi Endrének.
Számot vetve hálát adunk, mert nagyon sok mindenért hálát kell adnunk, de szembesülünk sötét oldalunkkal is. „És amint hallottátok, hogy jön az Antikrisztus, már most is sok antikrisztus támadt,(…). Közülünk jöttek elő, de nem voltak közülünk valók.” De fordítsuk hálaadásra ezt is! Adjunk hálát Isten végtelen IRGALMÁÉRT! Óriási lehetőségek, pozitív erők vannak bennünk. Uram add, hogy ezek kibontakoztatására, a hitben, a reményben és a szeretetben való előrehaladásra fordítsuk energiáinkat, talentumainkat, időnket!
Imádkozzunk! Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnénk Uram neked hálát adni, ami kaptunk tőled az egész év folyamán. Köszönjük, hogy nem engedted el kezeink, mindig a jó úton vezettél. Köszönjük neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adunk, hogy a világ ezernyi jelében felismerhettünk téged.
Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretjük, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozunk.
Hála neked Urunk, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.
Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet!
Köszönünk Istenünk mindent, amit Tőled kaptunk, hiszük, hogy ez a teljesség, minden: az irgalom, a szeretete, és az élet.
Köszönjük a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.
Urunk, köszönjük ünnepeinket, örömeinket. Köszönjük, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre.
Uram köszönjük az egyszerű hétköznapokat. a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjainkat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.
Köszönjük Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnénk hálát adni egész évi munkánkért és küldetésünkért, ránk fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz ránk, és örökké szeretsz.
Kérünk Uram, légy velünk az új esztendő során is, fogd a kezünk, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet. Ámen.

Hozzászólások lezárva.