Assisi Szent Ferenc Transitusára való készülés (Fekete András OFM)

Assisi Szent Ferenc Transitusára való készülés
 2012. okt.01-02-03. Kapucinus templom

1./ Szent Ferenc kapcsolata a Teremtő Atyával
2./ Szent Ferenc kapcsolata a Megváltó Fiúval
3./ Szent Ferenc kapcsolata a Megszentelő Szentlélekkel

Gondolati alap:

1./ Minden megkeresztelt ember, aki gyermeki, majd felnőtt korában tudatosan vállalja a hitét, Isten azzal ajándékozza meg, hogy már földi életében bekapcsolja a Szentháromság belső életébe.
Isten háromféle oldalról engedi magát megközelíteni, ahogyan erre vállalkozunk. Isten mindig megmutatja az arcát, vagyis személyes kapcsolatba lép velünk már itt a véges földi életben. S ha otthonosan érezzük magunkat e végtelen ívelésű szeretetközösségben, nem féltjük Tőle magunkat, hanem földi életünket e Szeretetközösség életének örömét magunkban hordozva éljük. Vagyis életünknek van olyan öröme és elkötelezettsége, mely nem e világhoz köt bennünket. S bár nincs evilági direkt hasznossága, de állandóan felemel bennünket, őrzi üdvözíthetőségünket. S hitünk szerint meg is ajándékoz minket a földi, véges élet után az örök élettel. Sőt azt ígéri az evangéliumban, hogy földi életünk „már megkezdett örök élet”.
(Az egyszeri szerzetes alkudozása a halál angyalával erről győz meg, mindannyiunkat.)

2./ A bérmálás alkalmával, olyan testvéreink állnak a bérmáló püspök elé, akik felnőtt korukra tudatosan vállalni szeretnék a hitüket a tanúságtétel lehetőségével. Ehhez kérik és kapják a Szentlélek ajándékát. Ők egyfajta Szent Ferenc követők, amennyiben szeretnék mély hittel élni földi életüket, s keresztségük kegyelmeinek megújításával megnyílnak a Szentháromságos Isten előtt.

3./ Akik úgy lehetnek jelen egy bérmálási szentmisén, hogy nem aktuálisan, hanem már régebben, vagy a jövőben részesülünk a Szentlélek ezen ajándékában, meg tudjuk újítani bérmálási elkötelezettségünket, illetve egyfajta távolabbi felkészülést végezhessünk!

1./ Szent Ferenc kapcsolata a Teremtő és Gondviselő Atyával

A./ Állandósítani akarja életében a gondviselő Isten megtapasztalását, ennek érdekében radikális a tulajdon nélküliség terén. És Isten válasza erre azonnal érkezik: első pünkösdi káptalan alkalmával Szent Domonkost is meglepi a Teremtő és Gondviselő Atya iránti bizalmával.

B./ A teremtményekben, mint Szent Pál tanításában is megtaláljuk ezt, minden Isten jóságáról beszél a számára:
ld. a Naphimnusz gondolatai, szinte egyoldalúan mindenről kimutatja, hogy Isten jóságát tükrözi: a Nap, a Hold, a Szél, a Víz, a Tűz, Föld-anya-nénénk, a megbocsátó ember, az irgalmas halál.

C./ A legmodernebb környezetvédelem védőszentjévé avatja az, ahogyan megéli a teremtett világ dolgaival való kapcsolatát. A minket körülvevő világ nem egyszerűen adottság, hanem mindenestül „ajándék”. Isten ajándéka.
Az Isten-hitet nélkülöző ember nem is lehet igazi környezet-védő, természet-védő. Hiszen nem Isten ajándékát védi, hanem csak valami „hasznosság” érdekében cselekszik. Ilyen típusú természetvédelem során fordulhat elő, hogy a németországi bálázott szemét tonnaszám Magyarországon landol.
Mint a középkor jeles embere, a negatív érzelmekkel kísért teremtményekről csak a saját gyengeségei jutottak eszébe.
(Pl. a légy testvér, vagy egy gyűrűsféreg látványa.)
Különösen megkapó a madarakkal való kapcsolata, amelyeket Isten dicséretében társaivá fogad, s szebbnek tartja a madárének „Istendicséretét” az ember Isten-dícséreténél.  Mi pedig felszámoljuk a madarak élőhelyeit, s így bővítjük az ún. „VÖRÖS KÖNYV” tartalmát. Ő pedig ébresztő óraként „használta” a hajnali imádságához Alverna hegyén a sólyom hangos mozgását.
Isten mindenütt való jelenlétének hite húzódik meg a mögött a szóhasználat mögött is, hogy a bűneinkkel szellemi, lelki értelemben szennyezzük azt a környezetet, amelyen át Isten kegyelme akar kísérni bennünket. Tehát létezik nem csak fizikai, hanem lelki környezetszennyezés is. Keresztény embernek mindkettőtől tartózkodnia kell.

2./ Szent Ferenc kapcsolata a Megváltó Fiúval (SZTH )

Csodálatos szép remeteségek őrzik a Krisztus Megtestesülésétől a Keresztre feszítéséig tartó elmélkedéseinek emlékét.
1./ A Megtestesülésről tartott elmélkedését, az első Betlehem felállítását, a gyermek Jézus megelevenedésének csodáját Greccióhoz köti a legendás emlékezet. (Ehhez köthető a Szűzanya iránti tisztelete is.)

2./ A Keresztre feszített Krisztusról tartott elmélkedéseit, San Damiano romos templomának bizánci vonásokat őrző keresztje előtt kezdte, ahol küldetését kapta, melyek később stigmatizálódásával végződtek/ a szent sebhelyek

3./ testén való megjelenésével/ Alverna (La Verna) hegyén őrzi a ferences emlékezet. Teljes odaadással két dolgot kért imádságában Krisztustól: a szeretet és a szenvedés átélését. Imájában e 2 dolgot kérte.

a./ Ma úgy mondanánk, teljes pszichés mélységig átélte Krisztus értünk vállalt áldozatát, s ezzel azonosulni is akart.
b./ Mai elmélkedés személyes indítéka boldogult egyetemista korom élményeiből táplálkozik, amikor szinte minden pénteken az undorító kémia laborgyakorlat után a pesti ferences templom stigmatizációt megörökítő mellékoltáránál gondolkoztam, és talán imádkoztam is.
c./ Az Oltáriszentségben való Jézusi jelenlét hitéről írásai tanúskodnak, amelyre azért hivatkozhatunk kiemelten, mert igazán keveset írt, s a kevés írásának nagy százaléka szól az Oltáriszentség méltó őrzéséről, tiszteletéről és vételéről.
(Gyakorlatilag idejekorán felfedezte a koncelebrációs sztmise jelentőségét.)
d./ A STIGMATIZÁCIÓTÓL nem független a szeráfi szent Ferenc atyánk emlegetése. (Hiszen így írják le a maga képszerűségében a stigmatizáció történetét.)
e./ Őrzőangyalok ünnepén nem feledkezhetünk meg Pió  atyának az üzenetéről a magyarokhoz.
„Magyarország egy olyan kalitka, melyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat. Kevés nemzetnek van ilyen erős őrzőangyala. Erősebben bízhatnák magukat rá.”

3./ Szent Ferenc kapcsolata a Megszentelő Szentlélekkel

A Szentlélek Úristennel való kapcsolatáról pedig írásai és tettei együtt tanúskodnak.
A./ A Szentlélek Úristen birtoklását követői legfőbb feladataként említi. Ennek felismerhetőségéről is külön fejezetben elmélkedik. Mi jellemzi azt a testvért, aki birtokában van a Léleknek, s aki nem engedi működni?

B./ A Szentlélek 7 ajándékát a Szentírás a messiási jövendölések sorában említi: Iz 11,2-3. az itt említett 7 ajándék: bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem.

E felsorolás végén egy jövendölés ízű, nagyon lényeges állítás van: „Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, a fül hall, …” Folytatva ezt a mondatot: „hanem Lélek szerint.”

A 7 ajándék:

Bölcsesség: a távlatok örömét előnyben részesítem a pillanat örömével szemben.
Értelem: Lesz értelme mindennek az üdvösségem szempontjából, új módon értelmezem életemet.
Tanács: Ha megkérdeznek, tanácsaim a Szentírásból forrásoznak.
Erősség: Nem lesznek olyan döntéseim, amelyek kétségbeesésemből fakadnak.
Tudomány: Rendszerbe foglalom az Isten jelenlétéről, gondviseléséről szerzett tapasztalataimat.
Jámborság: Csak Istenemhez, elvárásaihoz igazított élet.
Istenfélelem: Nem emberektől való félelem, egyedül az istenfélelem irányítja cselekedeteimet.

C./ Mindezek jellemezték Ferenc tetteit, mind a 7 ajándék egyszerre nyilvánult meg az első követőivel való közösségben, amikor Rivo Tortoban egy újonc a böjtöt nem bírta!

Hozzászólások lezárva.