Hirdetések

Hirdetések 2020. április 5-től április 13-ig.

  • Vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap.
  • Szentmise (nem nyilvános) magyar nyelven 8.30-kor, olasz nyelven (nem nyilvános) 10 órakor.
  • A templom nyitva imádságra a hét minden napján 10 és 12 óra között.
  • Nagycsütörtökön az Utolsó vacsora emlékezete, az Oltáriszentség alapításának főünnepe. Az ünnepi szertartás (nem nyilvános) 18 órakor.
  • Nagypénteken Urunk kereszthalálának főünnepe. Szigorú böjt! Keresztút (nem nyilvános) 15 órakor. Az ünnepi szertartás (nem nyilvános) 18 órakor.
  • Nagyszombaton az ünnepi szertartás (nem nyilvános) 20 órakor.
  • Húsvétvasárnap Urunk feltámadásának főünnepe. Olasz nyelvű szentmise (nem nyilvános) 10 órakor, szentmise magyar nyelven (nem nyilvános) 15.30-kor.
  • Kapcsolódjunk be a Duna Televízión közvetített szentmisébe 9 órakor!
  • Húsvéthétfőn a templom zárva!

 

Közlemény

A Húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és
családban is méltó módon ünnepelje meg Megváltásunk titkát.
Tekintettel arra, hogy többekben felmerült annak igénye, hogy a Nagyhetet szabályozzuk
plébániai szinten, megerősítjük, hogy korábbi rendelkezéseink a Nagyhétre is érvényesek.
Kérjük a paptestvéreket, hogy ha valamely hívő részéről a személyes gyónás sürgető igénye
felmerül, az egészségügyi szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák szem előtt. Akinek
nincs alkalma arra, hogy a szentáldozását a húsvéti időben végezze el, az elvégezheti később.
A Feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánjuk a paptestvéreknek és minden kedves
testvérünknek.

Budapest, 2020. április 2.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

790/2020
Segédanyag a Nagyhét személyes
és családi imádságaihoz
A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapján is
találhatunk segédanyagokat, imádságokat, melyek
segítenek abban, hogy lélekben is készülhessünk Urunk
feltámadásának ünnepére: https://katolikus.hu/
a) Kapcsolódjunk be a nagyheti szertartásokba
rádión, televízión vagy világhálón, melyet az
alábbiakkal még közelibbé, elmélyültebbé
tehetünk:
• A kezdés előtt megfelelően hangolódjunk rá a
kezdődő liturgiára. Ha megoldható, készíthetünk
egy házi oltárt is.
• Távolítsunk el mindent, ami zavaró. Halkítsuk
le, vagy kapcsoljuk ki a környezetünkben lévő
készülékeket. Ha okoskészüléken követjük a
liturgiát, lehetőleg az alkalmazásértesítéseket is
némítsuk le.
• Imádkozzuk a mise ránk eső részeit hasonlóan
ahhoz, ahogyan eddig is tettük azt egy vasárnapi
szentmisén: amennyiben lehetséges,
gesztusainkban és testtartásunkban is kövessük a
szentmise rendjét (ülés, állás, térdelés).

1

• Végezzünk lelki áldozást, amelyet lehetőség
szerint előzzön meg a tökéletes bánat. Az alábbi
imákkal is megtehetjük ezt:
– Tökéletes bánathoz
Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és
oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-,
mind örökkévaló büntetésedet
megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem
magamban a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged,
szerető jóságos Istenemet
többé semmi bűnnel, de legfőképp …-al/-el
(itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös
törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak,
és a bűnre szolgáló alkalmakat
gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem
jóságos szemed, és add, hogy a holnapi napot
a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám,
szent Őrzőangyalok, legyetek velem!
Ámen.

2

– Lelki áldozáshoz
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Vagy:
Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned,
imádlak Téged és szeretlek Téged
teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet,
mert szeretnélek magamhoz fogadni a
szentáldozásban, hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus,
legalább lélekben költözz a szívembe
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus,
az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben
és halálom után is.
Ámen.

3

Az élő közvetítések alkalmait megtalálhatják a
Magyar Kurír honlapján

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-

vagy a Keresztény közvetítések gyűjteményének Facebook-oldalán is
https://www.facebook.com/groups/845140862575770

Barsi Balázs OFM különleges segédanyagot állított
össze a Nagyhétre, amely a szertartások
otthonainkban is végezhető részeit mutatja be. Az
összeállítás segítséget nyújt a családok számára,
hogy teljes legyen az ünnep. Letölthető az alábbi
linken:
https://drive.google.com/file/d/1LwUH_fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view

b) Olvassuk minden nap a Szentírást.
c) A Nagyhét Zsolozsmáiba is bekapcsolódhatunk az
Imaórák Liturgiájának egy- vagy négykötetes
kiadásával, illletve online felületen
https://lh.kbs.sk/hu/default.htm és a telefonos
applikációval is
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.breviar.android&hl=hu

4

d) Az élő közvetítéseket könnyen követhetjük az
online elérhető és ingyenesen letölhető Adoremus
liturgikus kiadvánnyal:
https://ujember.hu/adoremus/
e) Az Éneklő Egyházban is találhatunk a Nagyhétre
vonatkozó részeket, amelyekkel be tudunk
kapcsolódni a liturgiákba.
f) Az otthoni keresztutak végzéséhez segítség lehet
néhány keresztút-gyűjtemény:
– online Keresztút-gyűjtemény:
http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujtemeny_1.pdf
– A keresztfához megyek c. könyv, Agapé kiadó
– Amelyik családban kisgyermek is van, ott
javasoljuk kiemelni a keresztút állomásai közül
valamelyiket (pl. Jézus elítélése, Jézus elesése,
Jézus találkozása édesanyjával, Cirenei Simon
ssegítsége, Jézus halála és feltámadása), amelyről
beszélgethetünk a kicsikkel, esetleg le is
rajzolhatjuk vagy el is készíthetjük közösen őket
az otthon található alapanyagokból (pl. kőre
festéssel, papírkartonból, fadarabokból), és úgy
beszélgessünk róluk. Közösen is
megfogalmazhatunk az állomásokhoz egy-egy
imát. Mindehhez a szegedi Piarista Gimnázium
honlapján is találhatunk gyerekeknek szóló
keresztutat:

5

https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_254.html
g) Különféle imádságokkal is készülhetünk Urunk
feltámadásának ünnepére, melyekhez az
alábbiakat különösen is ajánljuk:
• Ájtatosság Jézus hét szaváról (Éneklő
Egyház, 1068. old. vagy Melléklet, 9. old.)
• Jézus Vére-litánia (Hozsanna, 66. old. vagy
Melléklet, 19. old.)
• A világosság útja (Praeorator, 131. old. vagy
Melléklet, 22. old.)

Kelt Budapesten, 2020. április 2-án

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Állandó Tanácsának jóváhagyásával

 

1. ÁJTATOSSÁG JÉZUS HÉT

SZAVÁRÓL

Az alábbi rövid ájtatosságot a böjt folyamán a
templomban miséhez, litániához kapcsolva
végezhetjük, de családban, baráti körben is.
Éneklő Egyház, 698-as ének
Imádság: Uram Jézus, aki életed utolsó napján a kereszten
függve hét szót mondottál: add, hogy azokat mindig
eszünkben tartsuk. E szavaknak erejével kérlek, Uram,
bocsásd meg mindazt, amit vétkeztünk, és tisztíts ki
belőlünk mindent, amit a bűnök lelkünkben maguk után
hagytak.

9

I. „BOCSÁSD MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK,
MIT CSELEKSZENEK!”
Ének: Legelőször értük szólsz,
kik felfeszítettek,
„Bocsásd meg ezt, szent Atyám,
nem tudják, mit tesznek!”
Elmélkedés: Jézus saját testében éli át mindazt a
gonoszságot, amit az embere tesznek. A katonák
kegyetlen módon hajtják végre a halálos ítéletet. S ő
bocsánatot kér számukra. Még ő mentegeti őket: „Atyám,
bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”
Számára a gonosztevők is azok közé az emberek közé
tartoznak, kik az ő irgalmára várnak.
Csend.

Verzikulus:
V. Uram, a te szavad lélek és élet.
F. Az örök élet igéi nálad vannak.
Imádság: Úr Jézus Krisztus, ki megfeszítőidre Atyád
bocsánatát kérted: segíts, hogy irántad való szeretetből
mi is megbocsássunk minden ellenünk vétkezőnek. Ki
élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen!

10

II. „BIZONY, MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM
LESZEL A PARADICSOMBAN!”
Ének: Másodszor a latorhoz
szóltál irgalmadban:
„Velem leszel még e nap
égi országomban.”
Elmélkedés: Jézus a mi testvérünk. Ő „Emmánuel”, vagyis
velünk levő Isten. Gonosztevőkkel megy a halálra. S mert
ő velük megy, azért tudunk mi is vele menni. „Még ma
velem leszel a paradicsomban” — mondja a jobb
latornak. Az ő útja az életre vezet. Ha az ő útján járunk,
minket is magával visz az életre.
Csend.

Verzikulus:
V. Uram, a te szavad lélek és élet.
F. Az örök élet igéi nálad vannak.
Imádság: Úr Jézus, ki a jobb latornak megígérted, hogy
veled lesz a Paradicsomban: segíts úgy élnünk, hogy
halálunk óráján nekünk is ezt mondhasd. Ki élsz és
uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

11

III. „ASSZONY, ÍME A TE FIAD.”
Ének: Harmadszor mint fiú
szólsz szeretett anyádhoz:
„Íme, Asszony, a fiad,
Jánost vedd magadhoz!”
Elmélkedés: Jézus ahhoz a két emberhez szól, akik
legközelebb álltak hozzá. Azt kívánja, hogy most, a nehéz
órában egymás mellé álljanak. Őrajta keresztül legyenek
egymás rokonai. Mi is Jézus vére által mind rokonai
lettünk egymásnak. Még a tőlünk legtávolabb álló ember
is testvérünk lett őbenne.

Csend.

Verzikulus:
V. Uram, a te szavad lélek és élet.
F. Az örök élet igéi nálad vannak.
Imádság: Úr Jézus, ki anyádhoz így szóltál: „Íme, a te
fiad”, — s kedvelt tanítványodnak azt mondtad: „Íme, a
te anyád”. Segíts, hogy mi is igaz szeretettel
kapcsolódjunk anyádhoz, Máriához, s tőle tanuljuk az
igazi istenszeretetet és felebaráti szeretetet. Ki élsz és
uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen!

12

IV. „ISTENEM, ISTENEM, MIÉRT HAGYTÁL EL
ENGEM?!”
Ének: Negyedszerre kiáltasz:
„Istenem, Istenem!”
Atyádhoz így sóhajtasz:
„Miért hagytál el engem?”
Elmélkedés: A Názáreti Jézus, Isten Fia és Mária fia, most
egészen magára hagyva függ ég és föld között. Az élet
minden magánya és reménytelensége most benne, mint
gyújtópontban összegződik. És Jézusból olyan szavak
törnek ki, melyek az egész emberiség szívéből fakadnak:
„Éli, Éli, lamma szabaktani! Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem?”
Csend.

Verzikulus:
V. Uram, a te szavad lélek és élet.
F. Az örök élet igéi nálad vannak.
Imádság: Úr Jézus, ki haláltusádban még az Istentől való
elhagyatottság érzését is átélted, hogy a mi bajainkkal
azonosítsd magad, s azokra kegyelmi orvosságot hozzál.
Segíts, hogy minden bajunkban és gyötrelmünkben

13

hozzád forduljunk. Állj Urunk, azok mellett, akiket drága
véreddel megváltottál! Ki élsz és uralkodol,
mindörökkön örökké. Ámen!

V. „SZOMJÚHOZOM!”
Ének: Ötödször a kínok közt
Uram, szomjúhoztál,
amikor a keresztfán
értünk áldoztattál.
Elmélkedés: E földkerekség minden epedése benne rejlik e
szóban: „Szomjúhozom.” És az ecetben, mely Jézus ajkát
érinti, benne van minden csalódás. Az emberi szív vágya
sokkal, de sokkal nagyobb, mint az a beteljesítés, amit e
föld kínálni képes.
Csend.

Verzikulus:
V. Uram, a te szavad lélek és élet.
F. Az örök élet igéi nálad vannak.
Imádság: Úr Jézus, aki így sóhajtottál: „Szomjúhozom!” —
ki valósággal átélted a kínzó szomjúságot, de ugyanakkor

14

a lelkek üdve után szomjaztál: segíts, hogy mi utánad
szomjazzunk, hiszen te vagy az élő kút, az örök jó forrás,
melyből a megismerés fakad. Segíts, hogy szívünk
minden vágyával téged szeressünk, s azokat a javakat,
melyeket csak te adhatsz. Ki élsz és uralkodol,
mindörökkön örökké. Ámen!

VI. „BETELJESEDETT!”
Ének: Hatodszor így kiáltasz:
„Már beteljesedett!”
A régen-várt megváltás
már végbevitetett.
Elmélkedés: Ebben a szóban: „Beteljesedett” — Jézus az ő
halálának szentséges titkát hirdeti. Majd a
húsvétvasárnap fogja fölfedni ezt a titkot. Jézus halála az
összes ígéretek beteljesedése volt. A halálnak
pillanatában született meg az élet. Amikor azt mondja:
„Beteljesedett!” — ez nemcsak szenvedéseinek
végpontját jelenti, hanem az életre vezető útnak
megnyitását is.
Csend.

15

Verzikulus:
V. Uram, a te szavad lélek és élet.
F. Az örök élet igéi nálad vannak.
Imádság: Úr Jézus, ki minden fáradságot, minden
szenvedést elviseltél értünk, hogy beteljesítsd Atyád
akaratát és az üdvösség művét. Segíts, hogy isteni
akaratod rajtunk is beteljesedjék. Ki élsz és uralkodol,
mindörökkön örökké. Ámen!

VII. „ATYÁM, A TE KEZEDBE AJÁNLOM
LELKEMET!”
Ének: Végső szavad így hangzott,
haldokló Jézusom:
„Atyám, te szent kezedbe
lelkemet ajánlom.”
Elmélkedés: Még egy szava van Jézusnak, s ez az Atyához
szól. Egészen reá bízza önmagát. Hiszen Jézusnak az volt
az eledele, hogy akaratát teljesítse annak, aki őt küldte,
az Atyának. A keresztfán mondott utolsó szava még
egyszer összefoglalja személyének és tevékenységének
egész titkát. Bárcsak mi is így bíznánk rá magunkat az
Istenre életünkben és halálunk óráján.
16

Csend.

Verzikulus:
V. Uram, a te szavad lélek és élet.
F. Az örök élet igéi nálad vannak.
Imádság: Úr Jézus, ki haldokolva Atyád kezébe ajánlottad
lelkedet Segíts minket, hogy utolsó óránkon mi is teljes
bizalommal neked ajánljuk magunkat, s érdemesek
legyünk boldogító szavadat hallani: Jöjj, kedvesem,
minden bánat és nyomorúság elmúlt, jöjj, és végy részt
húsvéti győzelmemben, örülj és örvendezz velem az
örökkévalóságban. Ámen!

BEFEJEZÉS:
V. A keresztben van az üdvösség,
a keresztben az élet és a reménység.
F. A keresztben van az üdvösség,
a keresztben az élet és a reménység.
V. Keresztedet tiszteljük, Urunk,
és szent feltámadásodat magasztaljuk.
F. A keresztben van az üdvösség,
a keresztben az élet és a reménység.

17

V. Mert íme, a kereszt által jött az öröm
az egész világra.
F. A keresztben van az üdvösség,
a keresztben az élet és a reménység.
V. Üdvözlégy, Urunk keresztje,
egyetlen reménységünk!
F. A keresztben van az üdvösség,
a keresztben az élet és a reménység.
Ének: Mi pedig dicsekedjünk (ÉE 541).

18

2. JÉZUS VÉRE–LITÁNIA

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,

üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!

19

Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,

üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és
megtisztulása, üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, szüzeket termő Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,

üdvözíts minket!

20

Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az örök élet záloga,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek
szabadítója, üdvözíts minket!
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra
legméltóbb Vér, üdvözíts minket!
Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
És Istenünk országává tettél bennünket.
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött
Fiadat a világ Megváltójává rendelted és vére által
megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk
árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban
úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó
gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi
Urunk által.
Ámen.

21

3. A VILÁGOSSÁG ÚTJA

A Via lucis-t a húsvéti időszakban bármikor
végezhetjük a keresztúti imádsághoz hasonló módon.
Amennyiben egy plébánián nincsenek stációk a
világosság útjához, szabad az imádságot képek nélkül
is végezni. Az egyes stációk között húsvéti énekeket
énekelhetünk.
Bevezető imádság
A feltámadt Krisztusban, aki a mi üdvösségünk, járjuk be
imádságos lélekkel a világosság útját. A reményre nyitott
szívvel fogadjuk a Feltámadott minden ajándékát. Ő, aki
az élet Ura, világosítsa meg világunkat és adjon nekünk
erőt, hogy békességszerzők és Isten országának építői
lehessünk.
Könyörögjünk! Istenünk, értünk meghalt és
feltámadt Fiadban a remény megingathatatlan szikláját
akartad nekünk adni. Áraszd ránk az igazság és a
világosság Lelkét, hogy bizalommal járjuk életünk útját, s
mindig hordozzuk halandó testünkben a feltámadás
bizonyosságát. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

22

ELSŐ ÁLLOMÁS:
JÉZUS FELTÁMAD A HALÁLBÓL
Ének: SzVU 86,1/ÉE 112,1: Dicsőség, szent áldás,
tisztesség
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Mt 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a
magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze
a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala
ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ
és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg,
mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s
csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította
az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust
keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt,
ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet,
ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül
tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy
Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme, tudtotokra adtam.
Mindenható, örök Isten, add, hogy nagy bizalommal
járuljunk atyai jóságodhoz a húsvéti szent időben, amikor
oly bőkezűen nyújtod kegyelmed ajándékait.
Kiszabadítottál minket a tévelygés homályából, engedd,
hogy egyre jobban ragaszkodjunk hitünk szent
igazságaihoz. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

23

MÁSODIK ÁLLOMÁS:

A TANÍTVÁNYOK ÜRESEN TALÁLJÁK A SÍRT
Ének: SzVU 86,2/ÉE 112,2: A halál és élet harcra szállt
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Jn 20,1-9
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt,
Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a
követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez
és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta
nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova
tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz
sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány
gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz.
Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal
később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az
otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét
befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön
összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is
bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig
ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett
támadnia a halálból.
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik az Úr
feltámadásának kegyelmi erejét megismertük, a szeretet
Lelkének erejével új életre támadjunk. Krisztus, a mi
Urunk által.
Ámen.

24

HARMADIK ÁLLOMÁS:
A FELTÁMADOTT MEGJELENIK MÁRIA

MAGDOLNÁNAK

Ének: SzVU 86,3/ÉE 112,3: Mit láttál, szent asszony a
sírnál?
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Jn 20,11-18
Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált,
egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus
teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik
fejtől, a másik lábtól. Megszólították: „Asszony, miért
sírsz?” „Mert elvitték Uramat – felelte –, s nem tudom,
hová tették.” E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust,
amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus
megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban
a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki:
„Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy
elvihessem magammal.” Jézus most nevén szólította:
„Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott:
„Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. Jézus ezt
mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz.
Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül:
Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a
ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül adta a
tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.”

25

Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a
tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add
meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a
keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó
hozzá. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

NEGYEDIK ÁLLOMÁS:

A FELTÁMADOTT TALÁLKOZIK AZ EMMAUSZI

TANÍTVÁNYOKKAL
Ének: SzVU 89,1/ÉE 111,1: Krisztus, virágunk
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Lk 24,13-19.25-27
Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz
nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi
távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy
beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus
közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen
volt felismerni. Megszólította őket: „Miről beszélgettetek
itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik,
akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az
egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi
történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte.
„A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt,
hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt.”

26

Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok
elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket
kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen
dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes
prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla
írtak.
Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted
nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel,
teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk
mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését
megígérted. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

ÖTÖDIK ÁLLOMÁS:

A FELTÁMADOTT EGYÜTT ÉTKEZIK AZ
EMMAUSZI TANÍTVÁNYOKKAL
Ének: SzVU 89,2/ÉE 111,2: Ki feküdt sírban
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Lk 24,28-35
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett,
mintha tovább akarna menni. De marasztalták: „Maradj
velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.”
Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek,
kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s

27

odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s
felismerték. De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a
szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és kifejtette
az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s
visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet
s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt
az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az
úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a
kenyértöréskor.
Urunk, Istenünk, állj segítségeddel házad népe mellett, és
viseld gondját jóságosan. Részesíts egyszülött Fiad
feltámadásában mindnyájunkat, akiknek megadtad a hit
kegyelmét. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

HATODIK ÁLLOMÁS:
FELTÁMADOTT MEGJELENIK AZ
APOSTOLOKNAK
Ének: SzVU 89,3/ÉE 111,3: Felkele fényünk
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Lk 24,36-43
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük
és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és
félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így

28

szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad
kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam!
Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek
nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.”
Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben
még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így
szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki
egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett
belőle. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid
egy akarattal követnek téged.
Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz,
vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ
változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk
hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. Krisztus, a
mi Urunk által.
Ámen.

HETEDIK ÁLLOMÁS:

A FELTÁMADOTT HATALMAT AD A BŰNÖK

MEGBOCSÁTÁSÁRA
Ének: ÉE 96,1: Az Isten igaz napja ez
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

29

Jn 20,19-23
Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent
Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a
zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett,
megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!”
E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus
megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal
rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s
akinek megtartjátok, az bűnben marad.”
Kérünk, mindenható Istenünk, tégy minket a feltámadt
Úr erejének hirdetőivé, hogy egykor teljes valóságában
elnyerjük a feltámadás ajándékát, amelynek zálogát
megadtad nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

NYOLCADIK ÁLLOMÁS:

A FELTÁMADOTT MEGERÔSÍTI TAMÁS HITÉT
Ének: ÉE 96,2: Hitetlen hite visszatér
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

30

Jn 20,24-29
A tizenkettő közül az egyik, Tamás vagy melléknevén
Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus.
A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De
kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát,
ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába
nem teszem a kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva
ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt.
Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség
nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat
és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd
oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás
fölkiáltott: „Én Uram, én Istenem!” Jézus csak ennyit
mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak,
mégis hisznek.”
Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál
bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess
el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a
mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

31

KILENCEDIK ÁLLOMÁS:

A FELTÁMADOTT MEGJELENIK TIBÉRIÁS

TAVÁNÁL

Ének: ÉE 98,1: Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Jn 21,1-9.13
Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás
tavánál. Így jelent meg nekik: Együtt volt Simon Péter,
Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai
Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, s még két másik
tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek
halászni.” „Veled tartunk” – felelték. Kimentek és
bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a
tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus
megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?”
„Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a
bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok.” Kivetették
a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre
az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az
Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az,
magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és
beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A
hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak
messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat,

32

mellette meg kenyeret. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s
adott nekik. Ugyanígy halat is.
Urunk, Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és
engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra
váltsuk, amit szent Igéddel üzentél nekünk. Add, hogy
elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre
megígértél. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

TIZEDIK ÁLLOMÁS:

A FELTÁMADOTT ÁTADJA PÉTERNEK A LEGFŐBB

HATALMAT

Ének: ÉE 103,1: Úr Krisztus feltámadott, ránk malasztja
áradott
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Jn 21,15-17
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon,
János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen,
Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt
hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is
megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?”
„Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre
azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor
is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte:

33

„Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent
tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt
mondta: „Legeltesd juhaimat!”
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával
sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül
helytálljunk minden viszontagságban. Krisztus, a mi
Urunk által.
Ámen.

TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS:

A FELTÁMADOTT ELKÜLDI TANÍTVÁNYAIT A

VILÁGBA

Ének: SzVU 90/ÉE 106: Örvendetes napunk támadt
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
Mt 28,16-20
A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak
előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett
hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen
és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind
a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a
megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek
vagyok mindennap, a világ végéig.”
34

Istenünk, te a nemzetek meghívásával mindenkor
gyarapítod Egyházadat. Oltalmazd szüntelen
segítségeddel azokat, akiket a keresztvízzel tisztára
mosol. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS:
A FELTÁMADOTT FELMEGY A MENNYBE
Ének: SzVU 95/ÉE 118: Krisztus a mennybe fölmene
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
ApCsel 1,6-11
Az egybegyűltek megkérdezték Jézust: „Uram,
mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem
tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat
és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját
hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló
erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában
és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.”
Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára
fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint
merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két
férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták
nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt
tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy
jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”

35

Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel és
hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent
Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi
fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott
dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az
Egyház, reménységben. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS:

A TANÍTVÁNYOK MÁRIÁVAL EGYÜTT VÁRJÁK A

MEGÍGÉRT SZENTLELKET
Ének: SzVU 259/ÉE 126: Jöjj, Szentlélek Úristen
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
ApCsel 1,12-14
Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely
Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek
Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti
terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab
és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia,
Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás.
Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan
imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és
testvéreivel együtt.

36

Mindenható Istenünk, add, hogy felragyogjon fölöttünk
dicsőséged fénye, és Szentlelked világossága bátorítsa
azok szívét, akik kegyelmedből újjászülettek. Krisztus, a
mi Urunk által.
Ámen.

TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS:
A FELTÁMADOTT ELKÜLDI A SZENTLELKET
Ének: SzVU 102,1-2/ÉE 124: Szentlélek Isten, szállj le ránk
V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.
ApCsel 2,1-6
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen
mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt
az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és
egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek
jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek
mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és
különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a
Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak
tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből.
Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze.
Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén
hallotta, amint beszéltek.

37

Istenünk, te bőségesen árasztod Egyházadra mennyei
ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál,
hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen
működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a
kegyelmi életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Befejező imádság
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk,
Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a
világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának
közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus,
a mi Urunk által.
Ámen.
Ének: SzVU 87/ÉE 100: Föltámadt Krisztus e napon.